PROGRAM RZĄDOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 2022

2022-06-22
PROGRAM RZĄDOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 2022

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Program w module 3 zapewnienia wsparcie finansowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach tzw. jadalni.

Wykaz organów prowadzących, wraz ze szkołami, rekomendowanymi do udzielenia wsparcia finansowego:

Wielkopolska - sprawdź

Na realizację modułu 3 programu w latach 2019-2023 przewidziano kwotę 200 mln zł, pochodzących z budżetu państwa:

1. w 2019 r. – 40 mln zł,

2. w 2020 r. – 40 mln zł,

3. w 2021 r. – 40 mln zł,

4. w 2022 r. – 40 mln zł,

5. w 2023 r. – 40 mln zł.

Wsparcie finansowe jest udzielane na realizację zadania obejmującego:

 1. doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni),
 2. doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione,
 3. zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
 4. adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcie finansowe może zostać udzielone wyłącznie na realizację jednego z zadań, o których mowa powyżej.

 

ZadanieMaksymalna wysokość wsparcia finansowego (80% kosztów zadania)Wysokość wkładu własnego dla max kwoty dotacji
(min 20% kosztów zadania)
Koszt całkowity realizacji zadaniadoposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek80 000 zł20 000 zł100 000 złwsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków tzw. jadalni.25 000 zł7 250 zł31 250 zł

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego wynosi:

 1. w przypadku realizacji zadań w zakresie doposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) lub doposażenia stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione – 80 000 zł;
 2. w przypadku realizacji zadania w zakresie adaptacji, poprawa standardu i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) – 25 000 zł.

Zasady składania wniosków w 2022 roku:

 1. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych (w tym szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej) przekazują w terminie do 15 kwietnia 2022 roku do organów prowadzących dane dotyczące szkół, które mają być objęte wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.
 2. Organ prowadzący weryfikuje dane przekazane przez szkołę pod względem ich prawidłowości i kompletności.
 3. Organ prowadzący nie obejmuje wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu, szkół które przekazały dane nieprawidłowe, niekompletne lub przekazały je po terminie. 
 4. Organ prowadzący jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości co najmniej 20% całkowitych kosztów realizacji zadania. W przypadku wnioskowania o maksymalne kwoty wsparcia finansowego minimalny wymagany wkład własny wynosi:
  • przy kwocie dotacji 80.000 zł – wkład własny 20.000 zł
  • przy kwocie dotacji 25.000 zł – wkład własny  6.250 zł
 1. Organ prowadzący publiczne szkoły podstawowe występuje z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.
 2. Organy prowadzące do wniosku dołączają wykaz szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 3. W przypadku organu prowadzącego, który jest osobą prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobą fizyczną do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego.
 4. Kompletne wnioski organu prowadzącego, podpisane przez upoważnione osoby, będzie można składać:
  • osobiście w siedzibie Kuratorium Oświaty 
  • korespondencyjnie – przesłać na adres: Kuratorium Oświaty z dopiskiem na kopercie: „Posiłek w szkole i w domu-2022”,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2022 roku.

 1. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego oraz załącznik do wniosku powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, tj.
 • w przypadku Gminy – wójt/burmistrz/prezydent (art. 46 ustawy o samorządzie gminnym)
 • w przypadku Powiatu – dwaj członkowie zarządu (art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym)
 • w przypadku osoby prawnej innej niż jst albo osoby fizycznej – osoba upoważniona do składania oświadczeń woli (np. zgodnie z KRS).

W przypadku podpisu przez osobę/y inną/e niż ww. do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu organu.

 1. Wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu oraz złożone na nieaktualnych formularzach pozostaną bez rozpatrzenia.   
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel