Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUMAX.COM.PL z DNIA 17.03.2017 ROKU

 

Regulamin i warunki współpracy

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sprzedającym jest EDUMAX Dawid Dzierla z siedzibą w  Grodzisku Wielkopolskim (62-065), ul. 11 Listopada 69, NIP: 9950195715.

2. Zamawiającym jest każdy podmiot, który składa zamówienie zgodnie z procedurą opisaną w § 9 niniejszego regulaminu, przy czym w rozumieniu niniejszego regulaminu:

Placówki publiczne to placówki założone i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacji państwowej.

Placówki niepubliczne to osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Konsumenci to osoby fizyczne dokonujące ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Ważność oferty

Propozycje przedstawione na htpps://edumax.com.pl stanowią część aktualnej oferty firmy Edumax Dawid Dzierla.  Produkty, które zostają usunięte z oferty firmy zostają usunięte jednocześnie ze sklepu internetowego htpps://edumax.com.pl.

§3 Ceny 

Ceny artykułów podane na htpps://edumax.com.pl są proponowanymi cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT. Sprzedający zastrzega sobie możliwość modyfikacji cen produktów w przypadku zmiany stawki VAT, cła lub skokowej zmiany kursu walut. Możliwość modyfikacji cen nie istnieje w przypadku umów zawieranych z Konsumentami.

§ 4 Transport i terminy dostaw

1.Sprzedający oferuje transport zamówionych produktów na terenie całej Polski. Koszt ustalany jest przez Sprzedającego każdorazowo do zamówienia. Koszt dostawy uzależniony jest od wielkości zamówienia, gabarytów oraz miejsca dostawy.

Orientacyjne koszty dostawy:

Meble szkolne i przedszkolne - koszt dostawy przy zakupie towarów poniżej kwoty 5000 zł brutto ustalany jest indywidualnie. Przy zakupie powyżej kwoty 5000 zł brutto transport gratis.

Meble do pracowni chemicznej - koszt dostawy ustalany indywidualnie.

Multimedia - koszt dostawy przy zakupie towarów poniżej kwoty 2500 zł brutto ustalany jest indywidualnie. Przy zakupie powyżej kwoty 2500 zł brutto transport gratis.

Pomoce dydaktyczne - koszt dostawy przy zakupie towarów poniżej kwoty 1000 zł brutto ustalany jest indywidualnie. Przy zakupie powyżej kwoty 1000 zł brutto transport gratis.

Tablice i gabloty - koszt dostawy przy zakupie towarów poniżej kwoty 2000 zł brutto ustalany jest indywidualnie. Przy zakupie powyżej kwoty 2000 zł brutto transport gratis.

Meble metalowe - koszt dostawy ustalany indywidualnie.

Plac zabaw - koszt dostawy ustalany indywidualnie.

2.Koszt przesyłki umieszczany jest na fakturze jako odrębna pozycja.

3.W chwili otrzymania towaru zamawiający będący przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2.07.2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807) zobowiązani są do zbadania rzeczy, w szczególności pod kątem ilości i stanu zewnętrznego dostarczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania, mogących wpłynąć na jakość zawartości przesyłki lub niezgodność w ilości dostarczonych paczek ze specyfikacją, wymagane jest wpisanie tych uwag na liście przewozowym w obecności przedstawiciela przewoźnika, jako powód rezygnacji z przyjęcia dostawy. Również w przypadku uszkodzenia zabezpieczających paczkę, należy bezwzględnie sprawdzić stan i zawartość  przesyłki w obecności przedstawiciela firmy dostarczającej. Adnotacje te są niezbędne do wszczęcia procedury reklamacyjnej. Prosimy również o potwierdzenie odbioru przesyłki na dokumentach dostawy i odesłanie skanu potwierdzonych kopii na adres biuro@edumax.com.pl

4. Dostawy większości zamówionych artykułów realizowane są w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Sprzedającego (z wyjątkiem zamówień meblowych i placów zabaw).  Termin ten dotyczy towarów dostępnych w magazynie Sprzedającego w chwili otrzymania przez niego zamówienia. W przypadku dużej ilości zamówień termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni.

5. Dostawy zamówionych mebli i placów zabaw realizowane są w terminie około 30 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku dużej ilości zamówień termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym wydłużenie terminu dostawy nie może przekroczyć 10 tygodni począwszy od następnego dnia po złożeniu zamówienia z zastrzeżeniem § 4 punkt 5 niniejszego Regulaminu.

6. Jeżeli zamówienia składane są przez konsumenta, towar zostanie dostarczony nie później niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia, chyba że strony ustalą w umowie inny termin.

7. Informacje o dostępności i aktualnych cenach oferowanych towarów są dostępne pod numerami telefonów: ‎737 856 810 Dla ułatwienia kontaktu niezbędne jest podanie na zamówieniu adresu e-mail i numeru telefonu. W przypadku chwilowych braków niektórych artykułów, zamówienie dostarczane będzie partiami, a dodatkowa dostawa realizowana na koszt Sprzedającego. Każdą przesyłkę cząstkową Sprzedający dostarcza wraz z odrębnymi dokumentami handlowymi (faktura VAT lub w przypadku konsumentów- paragon).

8. Jeżeli adres odbiorcy jest inny niż adres Zamawiającego, należy precyzyjnie go wskazać na zamówieniu.

§ 5 Formy płatności

1. W chwili otrzymania zamówienia Sprzedający wystawia fakturę VAT , na której wskazany jest termin płatności oraz numer rachunku bankowego Sprzedającego. W przypadku zamówień składanych przez konsumentów dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest paragon, chyba że konsument wskaże w zamówieniu, iż chce otrzymać fakturę VAT. Przekroczenie terminu płatności spowoduje automatyczne naliczenie ustawowych odsetek i rozpoczęcie procedury windykacyjnej. Za każde upomnienie lub wezwanie do zapłaty Sprzedający obciążać będzie Zamawiającego nie będącego konsumentem dodatkową kwotą 50 zł brutto kosztów manipulacyjnych.

2. Do chwili pełnego uregulowania należności za przesłany towar, pozostaje on własnością Sprzedającego. W przypadku przedpłaty, Sprzedający przesyła zamawiającemu fakturę VAT na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W przypadku płatności przy odbiorze oraz płatności przelewem w określonym terminie, faktura VAT jest dostarczana wraz z towarem i znajduje się zawsze na zewnątrz przesyłki, w specjalnie oznakowanej kopercie doklejonej do paczki.

3. W przypadku konsumentów, płatność następuje przed dostawą. Sprzedający wysyła zamówiony towar po otrzymaniu zapłaty na numer rachunku bankowego wskazanego w § 9 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego ceną zamówionych produktów. Sprzedający wysyła towar wraz z paragonem bądź - w przypadku zgłoszenia przez konsumenta takiego żądania - z fakturą VAT. Sprzedający dopuszcza również możliwość wysyłki towaru za pobraniem, jednak po uprzednim ustaleniu tej formy płatności z pracownikiem Biura Obsługi Klienta.

4. W przypadku zamówień dokonywanych przez Placówki Publiczne formą płatności jest: płatność przed dostawą. Sprzedający wysyła zamówiony towar po otrzymaniu zapłaty na numer rachunku bankowego wskazanego w § 9 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego ceną zamówionych produktów. Sprzedający wysyła towar wraz z fakturą VAT ·   przelew na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia dostawy Produktów.

5. W przypadku zamówień dokonywanych przez placówki niepubliczne, dokonujące zamówienia u Sprzedającego co najmniej po raz trzeci na kwotę nie mniejszą niż 1000 zł netto, formą płatności jest:

płatność przed dostawą. Sprzedający wysyła zamówiony towar po otrzymaniu zapłaty na numer rachunku bankowego wskazanego w § 9 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego ceną zamówionych produktów. Sprzedający wysyła towar wraz z fakturą VAT

przelew na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia dostawy

lub płatność gotówką przy odbiorze, po ustaleniu tej formy płatności z pracownikiem Biura Obsługi Klienta. Forma ta dotyczy również klientów mających należności przeterminowane powyżej 14 dni w aktualnych rozliczeniach za transakcje dokonane)

6. W przypadku zamówień dokonywanych przez placówki niepubliczne, dokonujące zamówienia u Sprzedającego po raz pierwszy, formą płatności jest:

przelew na rachunek bankowy Sprzedającego przed dostawą. Sprzedający wysyła zamówiony towar po otrzymaniu skanu dowodu zapłaty na adres e-mail wskazany w § 9 niniejszego regulaminu

lub płatność 50 % wartości zamówienia brutto przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego i 50 % wartości zamówienia brutto po dostawie towaru. Aby skorzystać z tej formy płatności, placówka niepubliczna musi wraz zamówieniem przesłać dokumenty świadczące o prowadzonej działalności, to jest: zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, decyzje w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP, numer KRS lub odpis CEIDG. Wysyłka towaru, następuje po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego kwotą 50% wartości zamówienia brutto

§ 6 Reklamacje i zwroty

1. Reklamacje zakupionego produktu przyjmowane są za pośrednictwem poczty  bądź e-mailem oraz – w przypadku mebli- na podstawie odesłanej do Sprzedającego, poprawnie i czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej lub jej kopii (nr dokumentu dostawy lub faktury, numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko osoby zgłaszającej, numer katalogowy produktu, nazwa i seria produktu) zawierającej krótki opis wady, niezwłocznie po wykryciu wady z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu, nie później niż 2 lata od daty dostawy produktów. W przypadku konsumentów termin na zgłoszenie wad wynosi 1 rok od dnia wykrycia wady, nie później niż dwa 2 lata od daty dostawy produktów. Reklamacje ilościowe oraz jakościowe wynikające z uszkodzeń w transporcie przyjmowane są w terminie do 7 dni od daty dostarczenia towaru.

2. Pozostałe reklamacje (poza meblowymi) ilościowe otrzymanych artykułów przyjmujemy wyłącznie pisemnie, listownie oraz e-mailem, w terminie do 7 dni od daty otrzymania przesyłki.

3. Zwrot zamówionego towaru, który nie spełnia oczekiwań Zamawiającego niebędącego konsumentem lub został zamówiony omyłkowo, Sprzedający przyjmie w ciągu 10 dni od daty dostawy, pod warunkiem jednakże, że towar jest nieuszkodzony. Zwrotom nie podlegają programy komputerowe, jeśli zostały one rozpakowane przez Zamawiającego, oraz towary wyprodukowane na specjalne zamówienie. Koszt przesyłki zwracanego towaru pokrywa Zamawiający. O każdym zwrocie należy informować Biuro Obsługi Klienta. Zwroty bez wcześniejszego zawiadomienia nie będą przyjmowane. W przypadku uzasadnionej reklamacji, koszty transportu pokrywa Sprzedający po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Reklamacji. W przypadku odesłania towaru, należy złożyć pisemne uzasadnienie na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Sprzedającego.

4. W przypadku konsumentów zwrot towarów odbywa się zgodnie z § 7 niniejszego Regulaminu.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Sprzedający informuje, iż zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 05.2014 roku) ( Dz.U. 2014 poz. 827) konsumentom, którzy zawierają ze Sprzedającym umowę sprzedaży artykułów proponowanych na ‎https://edumax.com.pl, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną, niebędącą przewoźnikiem, przy czym jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy dostarczonych osobno, w częściach lub partiami od momentu objęcia w posiadanie ostatniej partii, części a gdy umowa dotyczy rzeczy dostarczanych regularnie przez czas oznaczony od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. W przypadku pozostałych umów termin na odstąpienie od umowy przez konsumenta biegnie od dnia jej zawarcia. W takim przypadku wzajemne świadczenia stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Sprzedającego oraz odesłać na jego adres.

§ 8 Oświadczenia Sprzedającego

1. Sprzedający oświadcza, iż ze względu na ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań artykułów umieszczonych w sklepie internetowym, zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian modyfikacyjnych oraz że dokłada wszelkich starań, by zdjęcia artykułów prezentowane w sklepie internetowym, były najbliższe ich wyglądowi rzeczywistemu. Dlatego w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sprzedającego, które udzieli szczegółowych informacji odnośnie danego produktu.

2. Ceny mogą nieznacznie ulec zmianie. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących wyboru artykułów oraz rejestracji i realizacji zamówień udzieli Biuro Obsługi Klienta: · tel. ‎737 856 810 · e-mail: biuro@edumax.com.pl

§ 9 Jak zamawiać?

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży artykułów oferowanych na htpps://edumax.com.pl należy złożyć zamówienie w jeden z podanych sposobów: · Przez Internet na htpps://edumax.com.pl · Mailowo na biuro@edumax.com.pl · Telefonicznie pod nr tel.  737 856 810 Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

2. W przypadku zamówień składanych przez Internet oraz mailowo musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, a w przypadku placówek publicznych oraz niepublicznych pełną nazwę instytucji, numer NIP, numer telefonu i nazwisko zamawiającego i/lub osoby kontaktowej oraz adres e-mail. Ze względu na możliwość zdublowania realizacji złożonego zamówienia, nie należy potwierdzać go w inny sposób.

3. Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać płatności za zamówiony towar zostanie udostępniony podczas składania zamówienia online lub przesłany mailem na wskazany w zamówieniu adres e-mail.  4. Dla zachowania bezpieczeństwa i poprawności transakcji, wszystkie zamówienia składane telefonicznie będą potwierdzane przez pracowników Biura Obsługi Klienta poprzez zwrotne wysłanie do Państwa, wpisanego zamówienia pocztą email, na wskazany adres.

§ 10 Korekty faktur VAT i noty korygujące

W przypadku stwierdzenia pomyłek w nazwie, adresie lub danych zamawiającego na wystawionych przez Sprzedającego fakturach VAT, należy bezzwłocznie wystawić notę korygującą i przesłać ja na adres: Edumax Dawid Dzierla , 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. 11 Listopada 69. Sprzedający prosi również o niezwłoczne odsyłanie podpisanych, z wpisana datą odbioru i opatrzonych pieczęcią, faktur korygujących na adres: Edumax Dawid Dzierla, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. 11 Listopada 69.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 nr 827).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel